2019

Resonant cavity modes in Bi2Sr2CaCu2O8+x intrinsic Josephson junction stacks 
Huili Zhang, Raphael Wieland, Wei Chen, Olcay Kizilaslan, Shigeyuki Ishida, Chao Han, Wanghao Tian, Zuyu Xu, Zaidong Qi, Tong Qing, Yangyang Lv, Xianjing Zhou, Nickolay Kinev, Andrey B.Ermakov, Eric Dorsch
, Marc Ziegle, Dieter Koelle, Hiroshi Eisaki, Yoshiyuki Yoshida, Valery P. Koshelets, Reinhold Kleiner, Huabing Wang, and Peiheng Wu
Phys.Rev.Applied 11, 034005 (2019)   

A controllable superconducting electromechanical oscillator with a suspended membrane 
Yong-Chao Li, Jiang-shan Tang, Jun-Liang Jiang, Jia-Zheng Pan, Xin Dai, Xing-Yu Wei, Ya-Peng Lu, Sheng Lu, Xue-Cou Tu, Hua-bing Wang, Ke-yu Xia, Guo-Zhu Sun, and Pei-Heng Wu
AIP Advances 9, 015029 (2019)

Hot spot formation in a curved iron-based superconducting whisker 
Xianjing Zhou, Zhaoshun Gao, Li Han, Liye Xiao, Takeshi Hatano, Jun Li, Dieter Koelle, Reinhold Kleiner, Huabing Wang and Peiheng Wu
Supercond. Sci. Technol. 32, 2 (2019)  

Fabrication of Al/AlOx/Al Josephson junctions on silicon and sapphire substrates using a cold-development technique 
Wei Chen,Jiazheng Pan,Zuyu Xu,Yangyang Lv,Xianjing Zhou,Xuecou Tu,Jun Li,Guozhu Sun,Huabing Wang
Sci. China Phys. Mech. Astron. 62, 67011 (2019)


2018

Spectral measurements of THz radiation emitted from intrinsic Josephson junction stacks 
V.P. Koshelets, N.V. Kinev, A.B. Ermakov, F. Rudau, R. Wieland, D. Koelle, R. Kleiner and H.B. Wang
EPJ Web of Conferences 195, 05013 (2018)  

Compact High-Tc Superconducting Terahertz emitter operating up to 86K 
Hancong Sun, Raphael Wieland, Zuyu Xu, Zaidong Qi, Yangyang Lv, Ya Huang, Huili Zhang, Xianjing Zhou, Jun Li, Yonglei Wang, Fabian Rudau, Johannes S. Hampp, Dieter Koelle, Shigeyuki Ishida, Hiroshi Eisaki, Yoshiyuki Yoshida, Biaobing Jin, Valery P. Koshelets, Reinhold Kleiner, Huabing Wang, and Peiheng Wu
Phys.Rev.Applied 10, 024041 (2018)   

A study of thermal effects in superconducting terahertz modulator by low temperature scanning laser microscope 
Chao Han, Chun Li, Jingbo Wu, Xianjing Zhou, Jun Li, Biaobing Jin, Huabing Wang, and Peiheng Wu
AIP Advances 8, 065024 (2018)  

Switchable geometric frustration in an artificialspin-ice-superconductor heterosystem 
Yong-Lei Wang*, Xiaoyu Ma, Jing Xu, Zhi-Li Xiao, Alexey Snezhko, Ralu Divan, Leonidas E.Ocola, John E.pearson, Boldizsar Janko and Wai-Kwong Kwok
Nuture Nanotechnology 13, 560565 (2018)   

Tunable critical temperature for superconductivity in FeSe thin films by pulsed laser deposition
Zhongpei Feng, Jie Yuan,* Ge He, Wei Hu, Zefeng Lin, Dong Li, Xingyu Jiang, Yulong Huang, Shunli Ni, Jun Li,* Beiyi Zhu, Xiaoli Dong, Fang Zhou, Huabing Wang, Zhongxian Zhao, and Kui Jin*

Sci. Rep. 8, 4039
 (2018)   

Elliptical vortex and oblique vortex lattice in the FeSe superconductor based on the nematicity and mixed superconducting orders
Da-Chuan Lu,*, Yang-Yang Lv, Jun Li,*, Bei-Yi Zhu, Qiang-Hua Wang, Hua-Bing Wang, and Pei-Heng Wu
NPJ Quantum Materials 3, 12  (2018)   

Growth of Black Phosphorus Nanobelts and Microbelts
Jun Li,* Zhaoshun Gao,* Xiaoxing Ke,* Yangyang Lv, Huili Zhang, Wei Chen, Wanghao Tian, Hancong Sun, Sai Jiang, Xianjing Zhou, Tingting Zuo, Liye Xiao, Manling Sui, Shengfu Tong, Daiming Tang, Bo Da, Kazunari Yamaura, Xuecou Tu, Yun Li, Yi Shi, Jian Chen, Biaobing Jin, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang, and Peiheng Wu
Small 14, 1702501 (2018)   


2017

Nematic superconducting state in iron pnictide superconductors
Jun Li, Paulo J. Pereira, Jie Yuan, Yang-Yang Lv, Mei-Ping Jiang, Dachuan Lu, Zi-Quan Lin, Yong-Jie Liu, Jun-Feng Wang, Liang Li, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Meng-Yue Li, Hai-Luke Feng, Takeshi Hatano, Hua-Bing Wang, Pei-Heng Wu, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi, Johan Vanacken, Liviu F. Chibotaru, Victor V. Moshchalkov
Nature Communications. 8, 1880 (2017)

Intrinsic superconducting transport properties of ultra-thin Fe1+yTe0.6Se0.4 microbridges
HanCong Sun, YangYang Lv, DaChuan Lu, ZhiBao Yang, XianJing Zhou, LuYao Hao, XiangZhuo Xing, Wei Zou, Jun Li, ZhiXiang Shi, WeiWei Xu, HuaBing Wang, PeiHeng Wu
Science China. 60, 11: 117411 (2017)

Self-mixing spectra of terahertz emitters based on Bi2Sr2CaCu2O8+delta  intrinsic Josephson junction stacks
Ya Huang, Hancong Sun, Deyue An, Xianjing Zhou, Min Ji, Fabian Rudau, Raphael Wieland, Johannes S. Hampp, Olcay Kizilaslan, Jie Yuan, Nickolay Kinev, Oleg Kiselev, Valery P. Koshelets, Jun Li, Dieter Koelle,3 Reinhold Kleiner, Biaobing Jin, Jian Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang and Peiheng Wu
Phys. Rev. Applied. 8, 054023 (2017) 

Terahertz spectroscopy of dilute gases using Bi2Sr2CaCu2O8+delta intrinsic Josephson junction stacks
Hancong Sun, Zhibao Yang, Nickolay V. Kinev, Oleg S. Kiselev, Yangyang Lv, Ya Huang, Luyao Hao, Xianjing Zhou, Min Ji, Xuecou Tu, Caihong Zhang, Jun Li, Fabian Rudau, Raphael Wieland, Johannes S. Hampp, Olcay Kizilaslan, Dieter Koelle, Biaobing Jin, Jian Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Reinhold Kleiner, Valery P. Koshelets, Huabing Wang, and Peiheng Wu
Phys. Rev. Applie
d. 8, 054005 (2017)

Superconductors at the Nanoscale (book)
Ed. by Wördenweber Roger, Moshchalkov Victor, Bending Simon, Tafuri Francesco
With contrib. by Kleiner Reinhold, Wang Huabing, et al.

High-temperature superconductor terahertz emitters and detectors
Huabing Wang, Weiwei Xu, Peiheng Wu
Physics 46(8): 528-535 (2017)   (《物理》高温超导专题)

Superconducting (Li,Fe)OHFeSe Film of High Quality and High Critical Parameters
Yulong Huang, Zhongpei Feng, Shunli Ni, Jun Li, Wei Hu, Shaobo Liu, Yiyuan Mao, Huaxue Zhou, Fang Zhou, Kui Jin, Huabing Wang, Jie Yuan, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
Chin. Phys. Lett. 34, 077404 (2017)

Evidence for multi-gap symmetry from grain boundary effects in polycrystalline Ba0.6K0.4Fe2As2 micro-bridge
Ya Huang, Xianjing Zhou, Zhaoshun Gao, Hao Wu, Ge He, Jie Yuan, Kui Jin, Paulo J. Pereira, Min Ji, De-Yue An, Jun Li, Takeshi Hatano, Biaobing Jin, Huabing Wang and Peiheng Wu
Supercond. Sci. Tech. 30, 015006 (2017)

Tuning THz emission properties of Bi2Sr2CaCu2O8+δ intrinsic Josephson junction stacks by charge carrier injection
O. Kizilaslan, F. Rudau, R. Wieland, J. S. Hampp, X. J. Zhou, M. Ji, O. Kiselev, N. Kinev, Y. Huang, L. Y. Hao, A. Ishii, M. A. Aksan, T. Hatano, V. P. Koshelets, P. H. Wu, H. B. Wang, D. Koelle and R. Kleiner
Supercond. Sci. Technol. 30, 034006 (2017)

Terahertz Technology and Applications (book)
Ed. By Qi-Ye Wen, Yan Zhang, Sheng-Jiang Chang, Huai-Wu Zhang, Jun-Cheng Cao and Wei-Wei Liu With contrib. by Xian-Jing Zhou and Hua-Bing Wang, et al
ISBN 978-7-5647-4514-1


2016

A power-adjustable superconducting terahertz source utilizing electrical triggering phase transitions in vanadium dioxide
L. Y. Hao, X. J. Zhou, Z. B. Yang, H. L. Zhang, H. C. Sun, H. X. Cao, P. H. Dai, J. Li, T. Hatano, H. B. Wang, Q. Y. Wen, and P. H. Wu
Appl. Phys. Lett. 109, 233503  (2016)
  

Terahertz-wave emission from Bi2212 intrinsic Josephson junctions: a review on recent progress
Itsuhiro Kakeya and Huabing Wang
Supercond. Sci. Tech. 29,073001 (2016) (Topical Review & Highlight)
  

3D simulations of the electrothermal and THz emission properties of Bi2Sr2CaCu2O8 intrinsic Josephson junction stacks
F. Rudau, R. Wieland, J. Langer, X. J. Zhou, M. Ji, N. Kinev, L. Y. Hao, Y. Huang, J. Li, P. H. Wu, T. Hatano, V. P. Koshelets, H. B. Wang, D. Koelle, and R. Kleiner
Phys. Rev. Applied 5, 044017 (2016)  
  

Progress in nonmagnetic impurity doping studies on Fe-based superconductors
Jun Li, Yanfeng Guo, Zhaorong Yang, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi, Huabing Wang, and Peiheng Wu
Supercond. Sci. Tech.  29, 053001 (2016) (Topical Review & Highlight)  
  


2015

Cyclotron electron beam excited surface plasmon polaritons coherent radiation
Gong Sen, Zhao Tao, Hu Min, Zhong Renbin, Chen Xiaoxing, Liu Diwei, Zhang Ping, Zhang Chao, Chen Jian, Jin Biaobin, Wang Huabing, Wu Peiheng and Liu Shenggang
Europhysics Letters 111, 24004 (2015)  

Three-terminal stand-alone superconducting terahertz emitter
Xianjing Zhou, Qiang Zhu, Min Ji, Deyue An, Luyao Hao, Hancong Sun, Shigeyuki Ishida, Fabian Rudau, Raphael Wieland, Jun Li, Dieter Koelle, Hiroshi Eisaki, Yoshiyuki Yoshida, Takeshi Hatano, Reinhold Kleiner, Huabing Wang,* Peiheng Wu
Appl. Phys. Lett.  107, 122602 (2015)

Superconducting Integrated Terahertz Spectrometers
Valery P. Koshelets, Member, IEEE, Pavel N. Dmitriev, Michael I. Faley, Lyudmila V. Filippenko,Konstantin V. Kalashnikov, Nickolay V. Kinev, Oleg S. Kiselev, Anton A. Artanov,Kirill I. Rudakov, Arno de Lange, G. de Lange, Vladimir L. Vaks, M. Y. Li, and Huabing Wang
IEEE  Transactions on Terahertz Science and Technology 5, 687 (2015)

The dynamic process and microscopic mechanism of extraordinary terahertz transmission through perforated superconducting films
Jingbo Wu, Xin Zhang, Biaobing Jin, Haitao Liu, Yuhui Chen, Zhi-Yuan Li, Caihong Zhang, Lin Kang, Weiwei Xu, Jian Chen, Huabing Wang, Masayoshi Tonouchi, and Peiheng Wu
Scientific Reports  5, 15588 (2015)

High upper critical fields and critical current density of superconducting Ca10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)5 whiskers
Jun Li,* Gufei Zhang, Wei Hu, Ya Huang, Min Ji, Han-Cong Sun, Xian-Jing Zhou, De-Yue An, Lu-Yao Hao, Qiang Zhu, Jie Yuan, Kui Jin, Hong-Xuan Guo, Daisuke Fujita, Takeshi Hatano, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi, Hua-Bing Wang*, Pei-Heng Wu, Johan Vanacken*, and Victor V. Moshchalkov
Appl. Phys. Lett. 106, 262601 (
2015)

Local destruction of superconductivity by nonmagnetic impurities in mesoscopic iron-based superconductors
Jun Li*, Min Ji, Tobias Schwarz, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Jie Yuan, Paulo J. Pereira, Ya Huang, Gufei Zhang, Hai-Luke Feng, Ya-Hua Yuan, Takeshi Hatano, Reinhold Kleiner, Dieter Koelle, Liviu F. Chibotaru, Kazunari Yamaura, Hua-Bing Wang*, Pei-Heng Wu, Eiji Takayama-Muromachi, Johan Vanacken, and Victor V. Moshchalkov*
Nature Communications 6, 7614 (2015)

Tuning the THz emission power of an intrinsic Josephson junction stack by a focused laser beam
X. J. Zhou, J. Yuan, H. Wu, Z. S. Gao, M. Ji, D. Y. An, Y. Huang, F. Rudau, R. Wieland, B. Gross, N. Kinev, J. Li, A. Ishii, T. Hatano, V. P. Koshelets, D. Koelle, R. Kleiner, H. B. Wang*,  and P. H. Wu
Phys. Rev. Applied 3, 044012 (2015) 

Electrothermal behavior and terahertz emission properties of a planar array of two Bi2Sr2CaCu2O8+δ intrinsic Josephson junction stacks
Boris Gross, Fabian Rudau, Nickolay Kinev, Manabu Tsujimoto, Jie Yuan, Ya Huang, Min Ji, Xiangjing Zhou, Deyue An, Akira Ishii, Peiheng Wu, Takeshi Hatano, Dieter Koelle, Huabing Wang, Valery Koshelets, and Reinhold Kleiner
Supercond. Sci. Technol. 28, 055004 (2015)

Thermal and electromagnetic properties of Bi2Sr2CaCu2O8 intrinsic Josephson junction stacks studied via one-dimensional coupled sine-Gordon equations
F. Rudau, M. Tsujimoto, B. Gross, T.E. Judd, R. Wieland, E. Goldobin, N. Kinev, J. Yuan, Y. Huang, M. Ji, X.J. Zhou, D.Y. An, A. Ishii, R.G. Mints, P.H. Wu, T. Hatano, H.B. Wang, V.P. Koshelets, D. Koelle, R. Kleiner
Physical Review B 91, 104513 (2015)

Compact Superconducting Terahertz Source Operating in Liquid Nitrogen
L. Y. Hao, M. Ji, J. Yuan, D. Y. An, M. Y. Li, X. J. Zhou, Y. Huang, H. C. Sun, Q. Zhu, F. Rudau, R. Wieland, N. Kinev, J. Li*, W. W. Xu, B. B. Jin, J. Chen, T. Hatano, V. P. Koshelets, D. Koelle, R. Kleiner*, H. B. Wang*, and P. H. Wu
Phys. Rev. Applied 3, 024006 (2015)

A High-Tc Superconducting T-Ray “Flashlight” Operating in Liquid Nitrogen
L. Y. Hao, M. Ji, J. Yuan, D. Y. An, M. Y. Li, X. J. Zhou, Y. Huang, H. C. Sun, Q. Zhu, F. Rudau, R. Wieland, N. Kinev, J. Li, W. W. Xu, B. B. Jin, J. Chen, T. Hatano, V. P. Koshelets, D. Koelle, R. Kleiner, H. B. Wang * and P. H. Wu
Highlight in Superconductivity News Forum (SNF) (2015)

Terahertz waves emission from two BSCCO mesas in series
P. Wang, M. He*, H. Wu, M. Ji, X. J. Zhou, X. J. Zhao, T. Hatano and H. B. Wang*
IEEE  Transactions on Terahertz Science and Technology 5, 512 (2015)

Terahertz Radiation above 1 THz from Bi2Sr2CaCu2O8 Intrinsic Josephson Junctions
M. Ji, J. Yuan, B. Gross, F. Rudau, D. Y. An, M. Y. Li, X. J. Zhou, Y. Huang, H. C. Sun, Q. Zhu, J. Li, T. Hatano, D. Koelle, R. Kleiner, H. B. Wang * and P. H. Wu
Highlight in Superconductivity News Forum (SNF) (2015)

Magnetostriction-induced in situ strain control of superconductivity in FeSe0.5Te0.5
Weike Wang, Jiyong Yang, Jun Li, Chuanchuan Gu, Xuliang Chen, Zhitao Zhang, Xuebin Zhu, Huabing Wang, Zhaorong Yang, Mingliang Tian, Yuheng Zhang, and Victor V. Moshchalkov
Appl. Phys. Lett. 106, 062601 (2015)

Observation of a magnetic phase transition but absence of an electrical response in a new two-dimensional mixed-valence nickel-bis-dithiolene molecular crystal
Hao Yang, De-Yue An, Jian-Lan Liu, Xiao-Ming Ren*, Lan-Cheng Zhou and Hua-Bing Wang*
RSC Advances, 5, 13857-13866 (2015)

Applied Superconductivity: Handbook on Devices and Applications
Chapter 11.1, Josephson Arrays as Radiation Sources – H. B. Wang
Paul Seidel (Editor) Wiley-VCH (2015)

Guiding vortices in YBa2Cu3O7−δ thin film with a inclined grain boundary
Tao Hua, Weiwei Xu, Yi Zhang, Lai Jiang, Deyue An, Jianxin Shi, Mei Yu, Zhihe Wang, Jian Chen, Lin Kang, Biaobing Jin, Huabing Wang1 and Peiheng Wu
Supercond. Sci. Technol. 28, 025005 (2015)


2014

Scotch tape induced strains for enhancing superconductivity of FeSe0.5Te0.5 single crystals
W. Wang, J. Li,* J. Yang, C. Gu, X. Chen, Z. Zhang, X. Zhu, W. Lu, H.-B. Wang, P.-H. Wu, Z. Yang,* M. Tian, Y. Zhang, and V. V. Moshchalkov
Appl. Phys. Lett. 105, 232602 (2014)

Nonlinear terahertz superconducting plasmonics
Jingbo Wu, Caihong Zhang, Lanju Liang, Biaobing Jin*, Iwao Kawayama, Hironaru Murakami, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang, Jian Chen, Masayoshi Tonouchi* and Peiheng Wu*
Appl. Phys. Lett. 105 , 162602 (2014)

Bi2Sr2CaCu2O8 intrinsic Josephson junction stacks with improved cooling: Coherent emission above 1 THz
M. Ji, J. Yuan, B. Gross, F. Rudau, D. Y. An, M. Y. Li, X. J. Zhou, Y. Huang, H. C. Sun, Q. Zhu, J. Li, N. Kinev, T. Hatano, V. P. Koshelets, D. Koelle, R. Kleiner, W. W. Xu, B. B. Jin, H. B. Wang * and P. H. Wu
Appl. Phys. Lett. 105 , 122602 (2014) 

Impurity effects on the normal-state transport properties of Ba0.5K0.5Fe2As2 superconductors
Jun Li*, Jie Yuan, Min Ji, Gufei Zhang, Jun-Yi Ge, Hai-Luke Feng, Ya-Hua Yuan, Takeshi Hatano, Wei Hu, Kui Jin, Tobias Schwarz, Reinhold Kleiner, Dieter Koelle, Kazunari Yamaura, Hua-Bing Wang, Pei-Heng Wu, Eiji Takayama-Muromachi, Johan Vanacken, and Victor V. Moshchalkov*
Phys. Rev. B 90, 024512 (2014)

Dependence of the flux-creep activation energy on current density and magnetic field for a Ca10(Pt3As8)[(Fe1− xPt x)2As2]5 single crystal 
J. Ge, J. Gutierrez, J. Li, J. Yuan, H.-B. Wang, K. Yamaura, E. Takayama-Muromachi and V. V. Moshchalkov
Appl. Phys. Lett. 104 , 112603 (2014)

Spectral Properties of a Terahertz Oscillator Based on the Bi2Sr2CaCu2O8+δ  Mesastructure
N. V. Kinev, L.V. Filippenko, M. Y.  Li, J.  Yuan,  H. B. Wang, V. P. Koshelets
Radiophysics and Quantum Electronics, 56(8-9), 582-590 (2014)

Depairing current density of Ba0.5K0.5Fe1.95Co0.05As2 microbridges with nanoscale thickness
Jun Li, Jie Yuan, Jun-Yi Ge, Min Ji, Hai-Luke Feng , Ya-Hua Yuan, Takeshi Hatano, Johan Vanacken, Kazunari Yamaura, Hua-Bing Wang, Eiji Takayama-Muromachi, Victor V. Moshchalkov
Physica C 503, 101–104 (2014)

Direct visualization of vortex pattern transition in ZrB12 with Ginzburg-Landau parameter close to the dual point
J.-Y. Ge, J. Gutierrez, A. Lyashchenko, V. Filipov, J. Li, and V. V. Moshchalkov
Phys. Rev. B 90, 184511 (2014)


2013

Peak effect in optimally doped p-type single-crystal Ba0.5K0.5Fe2As2 studied by ac magnetization measurements
J. Ge, J. Gutierrez, J. Li
, J. Yuan, H. B. Wang, K. Yamaura, E. Takayama-Muromachi, and V. V. Moshchalkov
Phys. Rev. B 88, 144505 (2013)

Direct observation of depairing current density from nano-thin Ba0.5K0.5Fe2As2 single-crystalline microbridge
J. Li*, J. Yuan, Y.-H. Yuan, J.-Y.Ge, M.-Y. Li, H.-L.Feng, A. Ishii, T. Hatano, A. V. Silhanek, J. Vanacken, K. Yamaura, H.-B. Wang, E. Takayama-Muromachi, and V. V. Moshchalkov
Appl. Phys. Lett. 103, 062603 (2013)

Study on terahertz emission and optical/terahertz pulse responses with superconductors
Iwao Kawayama, Caihong Zhang, Huabing Wang and Masayoshi Tonouchi
Supercond. Sci. Technol. 26 093002 (2013) (Topical Review)

Modeling the linewidth dependence of coherent terahertz emission from intrinsic Josephson junction stacks in the hot-spot regime
B. Gross, J. Yuan, D. Y. An, M. Y. Li, N. Kinev, X. J. Zhou, M. Ji, Y. Huang, T. Hatano, R. G. Mints, V. P. Koshelets, P. H. Wu, H. B. Wang, D. Koelle, and R. Kleiner*
Phys. Rev. B 88, 014524 (2013)

Terahertz emission and detection both based on high-Tc superconductors: Towards an integrated receiver
D. Y. An, J. Yuan, N. Kinev, M. Y. Li, Y. Huang, M. Ji, H. Zhang, Z. L. Sun, L. Kang, B. B. Jin, J. Chen, J. Li, B. Gross, A. Ishii, K. Hirata, T. Hatano, V. P. Koshelets, D. Koelle, R. Kleiner, H. B. Wang*, W. W. Xu*, and P. H. Wu
Appl. Phys. Lett. 102 , 092601 (2013)

Carbon-induced ferromagnetism in the antiferromagnetic metallic host material Mn3ZnN
Y. Sun, Y. Guo, Y. Tsujimoto, J. Yang, B. Shen, W. Yi, Y. Matsushita, C. Wang, X. Wang, J. Li, C. I. Sathish, and K. Yamaura
Inorg. Chem., 52(2), 800-806 (2013)


2012

Linewidth dependence of coherent terahertz emission from Bi2Sr2CaCu2O8 intrinsic Josephson junction stacks in the hot-spot regime
Mengyue Li, Jie Yuan, Nickolay Kinev, Jun Li, Boris Gross, Stefan Guénon, Akira Ishii, Kazuto Hirata, Takeshi Hatano, Dieter Koelle, Reinhold Kleiner, Valery P. Koshelets, Huabing Wang*, and Peiheng Wu
Phys. Rev. B 86, 060505(R)  (2012).  (Editors' Suggestion)

Growth of Single-Crystal Ca10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)5 Nanowhiskers with Superconductivity up to 33 K
J. Li, J. Yuan, D.-M. Tang, S.-B. Zhang, M.-Y. Li, Y.-F. Guo, Y. Tsujimoto, T. Hatano, S. Arisawa, D. Golberg, H.-B. Wang*, K. Yamaura*, and E. Takayama-Muromachi
J. Am. Chem. Soc. 134, 4068-4071 (2012)

Terahertz emission from large intrinsic Josephson junctions singled out from Bi2Sr2CaCu2O8+δ single crystals
J. Yuan, M. Y. Li,  J. Li, B. Gross, A. Iishi, K. Yamaura, T. Hatano, K. Hirata, E. Takayama-Muromachi, P. H. Wu, D. Koelle, R. Kleiner, and H. B. Wang*
Supercond. Sci. Tech. 25, 075015 (2012)

Hot-spot formation in stacks of intrinsic Josephson junctions in Bi2Sr2CaCu2O8
B. Gross, S. Guénon, J. Yuan, M. Y. Li, J. Li, A. Ishii, R. G. Mints, T. Hatano, P. H. Wu, D. Koelle, H. B. Wang, and R. Kleiner
Phys. Rev. B 86, 094524 (2012)

Magnetoresistance oscillations in superconducting strips: A Ginzburg-Landau study
G. R. Berdiyorov, X. H. Chao, F. M. Peeters, H. B. Wang, V. V. Moshchalkov, and B. Y. Zhu
Phys. Rev. B 86, 224504 (2012)

Continuous critical temperature enhancement with gradual hydrogen doping in LaFeAsO0.85Hx (x=0-0.85)
Y. Guo, X. Wang, J. Li, Y. Sun, Y. Tsujimoto, A. A. Belik, Y. Matsushita, K. Yamaura, E. Takayama-Muromachi
Phys. Rev. B 86, 054523 (2012)


Before 2011

Coherent Terahertz Emission of Intrinsic Josephson Junction Stacks in the Hot Spot Regime
H. B. Wang, S. Guénon, B. Gross, J. Yuan, Z. G. Jiang, Y. Y. Zhong, M. Grünzweig, A. Iishi, P. H. Wu, T. Hatano, D. Koelle, and R. Kleiner
Phys. Rev. Lett. 105, 057002  (2010)

Interaction of hot spots and terahertz waves in Bi2Sr2CaCu2O8 intrinsic Josephson junction stacks of various geometry
S. Guénon, M. Grünzweig, B. Gross, J. Yuan, Z. G. Jiang, Y. Y. Zhong, M. Y. Li, A. Iishi, P. H. Wu, T. Hatano, R. G. Mints, E. Goldobin, D. Koelle, H. B. Wang*, and R. Kleiner*
Phys. Rev. B 82, 214506 (2010)

Tuning superconductivity by carrier injection
Yuri Koval, Xiaoyue Jin, Christoph Bergmann, Yilmaz Simsek, Lütfi Özyüzer, Paul Müller, Huabing Wang, Günter Behr and Bernd Büchner
Appl. Phys. Lett. 96 , 082507 (2010) 

Hot Spots and Waves in Bi2Sr2CaCu2O8 Intrinsic Josephson Junction Stacks: A Study by Low Temperature Scanning Laser Microscopy
H. B. Wang, S. Guénon, J. Yuan, A. Iishi, S. Arisawa, T. Hatano, T. Yamashita, D. Koelle, and R. Kleiner
Phys. Rev. Lett. 102, 017006 (2009). 

Fast Josephson vortex ratchet made of intrinsic Josephson junctions in Bi2Sr2CaCu2O8
H. B. Wang, B. Y. Zhu, C. Gürlich, M. Ruoff, S. Kim, T. Hatano, B. R. Zhao, Z. X. Zhao, E. Goldobin, D. Koelle, and R. Kleiner
Phys. Rev. B 80, 224507 (2009).

Anomalously large anisotropic magnetoresistance in a perovskite manganite
R. W. Li, H. B. Wang, X. W. Wang, X. Z. Yu, Y. Matsui, Z. H. Cheng, B. G. Shen, E. W. Plummer, and J. D. Zhang
Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 14224. (2009)

Terahertz wave emission from intrinsic Josephson junctions in high-Tc superconductors
L. Ozyuzer, Y. Simsek, H. Koseoglu, F. Turkoglu, C. Kurter, U. Welp, A. Koshelev, K. Gray, W. Kwok, and T. Yamamoto
Superconductor Science and Technology 22, 114009. (2009)

Observation of macroscopic quantum tunneling in a single Bi2Sr2CaCu2O8+d surface intrinsic Josephson junctions
S. X. Li, W. Qiu, S. Han, Y. F. Wei, X. B. Zhu, C. Z. Gu, S. P. Zhao, and H. B. Wang
Phys Rev Lett 99, 037002. (2007)

Shapiro steps observed in annular intrinsic Josephson junctions at low microwave frequencies
H. B. Wang, S. M. Kim, S. Urayama, M. Nagao, T. Hatano, S. Arisawa, T. Yamashita, and P. H. Wu
Appl Phys Lett 88, 063503. (2006)

Terahertz oscillation in submicron sized intrinsic Josephson junctions
H. B. Wang, S. Urayama, S. Kim, S. Arisawa, T. Hatano, and B. Y. Zhu
Appl Phys Lett 89, 252506. (2006)

Direct observation of self-heating in intrinsic Josephson junction array with a nanoelectrode in the middle
H. B. Wang, T. Hatano, T. Yamashita, P. H. Wu, and P. Müller
Appl Phys Lett 86, 023504. (2005)

Periodic Oscillations, Peak-splitting and Phase Transitions of Josephson Vortex Flow Resistance in Bi2Sr2CaCu2O8+d
B. Y. Zhu, H. B. Wang, S. M. Kim, S. Urayama, T. Hatano, and X. Hu
Phys Rev B 72, 174514. (2005)

Macroscopic quantum tunneling in a d-wave high-Tc superconductor
K. Inomata, S. Sato, K. Nakajima, A. Tanaka, Y. Takano, H. Wang, M. Nagao, S. Kawabata, and T. Hatano
Phys. Rev. Lett. 95, 107005 (2005)

Intrinsic Josephson junctions: integrated circuits and possible applications
H. B. Wang, J. Chen, P. H. Wu, T. Yamashita, D. Vasyukov, and P. Müller 
Superconductor Science and Technology 16, 1375. (2003)

Three-dimensional arrays of BiSrCaCuO-2212 intrinsic Josephson junctions and zero-crossing Shapiro steps at 760 GHz
H. B. Wang, P. H. Wu, J. Chen, K. Maeda, and T. Yamashita 
Appl Phys Lett 80, 1604. (2002)

Observation of Shapiro steps and spectroscopic applications of stacked intrinsic Josephson junctions up to the terahertz region
H. B. Wang, L. X. You, J. Chen, P. H. Wu, and T. Yamashita 
Superconductor Science and Technology 15, 90. (2002)

Terahertz responses of intrinsic Josephson junctions in high Tc superconductors
H. B. Wang, P. H. Wu, and T. Yamashita 
Phys Rev Lett 87, 107002. (2001)

Stacks of intrinsic Josephson junctions singled out from inside Bi2Sr2CaCu2O8+x single crystals
H. B. Wang, P. H. Wu, and T. Yamashita
Appl Phys Lett 78, 4010. (2001)